GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET   LİMİTED ŞİRKETİ 

 

 VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU POLİTİKASI/FORMU 

 

 

I. Genel Açıklamalar www.akkasgroup.com 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan  kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinin  işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. 

Başvuru formu, GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED  ŞİRKETİ (“GÜLMER MERMER” veya “Şirket”) ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa,  GÜLMER MERMER tarafından işlenen kişisel verilerinizin eksiksiz olarak belirlenerek, ilgili  başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Kişisel  verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri aktarımının önlenmesi amacıyla,  kimlik ve yetki tespiti için GÜLMER MERMER tarafından ek bilgiler istenebilir. Başvuru Sahibi  tarafından belirtilen bilgilerin doğru ve/veya güncel olmaması ya da taleplerin yetkisiz olması  halinde, bu hususa ilişkin sorumluluk Başvuru Sahibinindir. 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca Başvuru  Sahibinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On  sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın  CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyeti kadar ücret  talep edilebilir. 

II. KVKK’nın 11. maddesi Çerçevesinde Başvuru Hakkının Kapsamı 

Başvuru Sahibi GÜLMER MERMER’e başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte  bulunabilir:  

1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

3) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını  öğrenme,  

4) Kişisel verilerinin yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,  5) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme  ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini  isteme,  

6)KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,  işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok  edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel  verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

7)İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle  aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

8) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın  giderilmesini talep etme. 

III. Başvuru Yöntemi www.akkasgroup.com 

KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak  başvuruların yazılı ve imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”)  tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede  yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu politikada yer alan formun çıktısı alınarak; 

Başvuru Sahibinin şahsen elden başvurusu ile, 

Noter vasıtasıyla, 

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya, Başvuru Sahibinin tarafımıza daha önce bildirdiği ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile tarafımıza iletilebilecektir. Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir. 

Başvuru Yöntemi 

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Başvurunun Yapılacağı 

Adres

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması  

Kanunu 

Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Merkez Mah. , Ladin Sok.,  Terziler Sitesi, K:4/413  

Yenibosna- İstanbul

Noter vasıtasıyla tebligat 

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması  

Kanunu 

Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Merkez Mah., Ladin Sok.,  Terziler Sitesi, K:4/413  

Yenibosna- İstanbul

“Güvenli elektronik imza”  ile imzalanarak Kayıtlı 

Elektronik Posta (KEP) 

Yoluyla

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin  

Korunması 

Kanunu Bilgi Talebi” 

yazılacaktır.

[email protected]

Mobil İmza ya da E-posta  İle Başvuru [İlgili kişi  

tarafından veri  

sorumlusuna daha önce  bildirilen ve veri 

sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle]

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin  

Korunması 

Kanunu Bilgi Talebi” 

[email protected]


 

GÜLMER MERMER, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda  Başvuru Sahibinin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek, gerekli önlemleri  alabilecektir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin ikinci fıkrası gereğince,  talebin niteliğine göre talebinizin tebliği veya ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde  yazılı veya elektronik ortamda cevap verilecektir. 

KVKK BİLGİ TALEP BAŞVURU FORMU: www.akkasgroup.com 

Başvurucunun Ad:

 

Başvurucunun Soyadı:

 

TC Kimlik No / Pasaport No (yabancı ise)

 

Telefon numarası

 

E Posta adresi

 

İkamet veya İşyeri Adresi

 


 

Lütfen GÜLMER MERMER ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, Müşteri, İş ortağı çalışan,  çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi) 

� Ziyaretçi 

� Müşteri 

� İş ortağı

� Çalışan 

� Çalışan adayı 

� Eski Çalışan 

� Diğer 

:……………………………………

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz 

Birim:………………….………………………………………………………… Konu:……………………………………..…………………………………….……………...… ………………………………………………


 

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: 

 


 

Başvuru Sahibi  

Adı Soyadı:  

İmza (yazılı başvuru ise):