GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  GENEL AYDINLATMA METNİ 

GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“GÜLMER MERMER” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği için  azami özen göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan  kişiler dâhil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel  Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”)'ve 25 Mayıs 2018 yürürlük tarihli Avrupa  Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)'ne uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine  büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanunda tanımlı şekli ile  “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat  tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

1. Veri Sorumlusu, Veri İşleyen ve Veri Koruma Kontrolörü 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca veri  sorumlusu ve veri işleyen olarak; GDPR uyarınca veri işleyen olarak kişisel  verileriniz,“Merkez Mah., Ladin Sok., Terziler Sitesi, K:4/413 Yenibosna-İstanbul”  adresinde mukim GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET  LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

Veri Sorumlusu: 

GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Adres :Merkez Mah., Ladin Sok., Terziler Sitesi, K:4/413 Yenibosna İstanbul Telefon : +90 212 652 09 16  

Email : [email protected] 

KEP : [email protected] 

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Hangi Amaçla İşleneceği Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden  sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;  Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım  alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin  insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimiz ile  iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin  ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari  faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde ve  GDPR ikinci bölümde (m.5-m.11) belirtilen kişisel veri işleme şartları, ilkeleri ve  amaçları dâhilinde işlenecektir. 

Ayrıca, Şirketimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezimizi veya web  sitemizi kullandığınızda, Şirketimizi veya web sitemizi ziyaret ettiğinizde,  Şirketimizin düzenlediği eğitim veya organizasyonlara katıldığınızda, Şirketimize iş  başvurusunda bulunduğunuzda kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden  sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,  Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım  alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, ve 

Sayfa 1 /

Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini  (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait  lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetiminin sağlanması, itibar araştırma  süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim ve mali işler vb.),  Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin  insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu'nun  5. ve 6. maddelerinde ve GDPR ikinci bölümde (m.5-m.11) belirtilen kişisel veri işleme  şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden  sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,  Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım  alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve  Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini  (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait  lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi  (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki  uyum süreci, denetim, mali işler vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin  belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının  yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket  yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK  Kanunu'nun 8. ve 9. Maddelerinde ve GDPR ikinci bölümde (m.5-m.11) belirtilen  kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi Ve Hukuki Sebep 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer  verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen  yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan  doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile  edinilir. Bu hukuki sebeple, toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu'nun 5. ve 6.  Maddelerinde GDPR ikinci bölümde (m.5-m.11) belirtilen kişisel veri işleme şartları ve  amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla  da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma  Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda  Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak  sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi  halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda  kişisel veri sahipleri; 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını  öğrenme, 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve  bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini  isteme

Sayfa 2 /

KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına  rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin  silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin  aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin  kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın  giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

6. Kişisel Veri Sahibinin Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)  Kapsamında Sayılan Hakları 

Veri sahibinin haklarının kullanımına ilişkin şeffaf bilgilendirilme hakkı, Veri sahibine ilişkin kişisel veriler veri sahibinden toplandığında; kontrolörün ve uygun  olduğu hallerde kontrolör temsilcisinin kimlik ve irtibat bilgilerinin, uygun olduğu  hallerde veri koruma görevlisinin irtibat bilgilerinin kişisel verilerin planlanan işleme  amaçlarının yanı sıra işleme faaliyetlerinin yasal dayanağının veri sahibine bildirilmesi  hakkı, 

GDPR 14. Maddesinde belirtilen bilgilerin, kişisel verilerin veri sahibinden alınmadığı  takdirde veri sahibine bildirilmesi hakkı, 

Veri sahibinin kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini kontrolörden teyit etme  ve işleme faaliyeti olması halinde, kişisel verilere erişim ile aşağıdaki bilgileri talep etme  hakkı, 

Veri sahibinin kendileri ile ilgili doğru olmayan kişisel verilerin gereksiz gecikmeye mahal  verilmeksizin düzeltilmesini kontrolörden talep etme hakkı, 

İşleme amaçları dikkate alınarak, veri sahibinin, bir ek beyan yoluyla da dâhil olmak üzere,  eksik kişisel verileri tamamlatma hakkı, 

Veri sahibinin kendisi ile ilgili kişisel verilerin herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin  silinmesini kontrolörden talep etme hakkı, 

Veri sahibinin kontrolörden işleme faaliyetinin kısıtlanmasını talep etme hakkı, Veri sahibinin kendisi ile ilgili olarak bir kontrolöre sağlamış olduğu kişisel verileri  yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilecek bir formatta  alma hakkı, 

Kişisel verilerin sağlandığı kontrolörün herhangi bir engellemesi olmaksızın bu verileri  başka bir kontrolöre iletme hakkı, 

Veri sahibinin kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz  etme hakkı, 

Veri sahibinin kendisi ile ilgili hukuki sonuçlar doğuran veya benzer biçimde kendisini  kayda değer şekilde etkileyen profil çıkarma da dahil olmak üzere yalnızca otomatik işleme  faaliyetine dayalı bir karara tabi olmama hakkı, 

KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı  kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun  belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma  Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK  Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede  Şirketimize KVK Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda  yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Sayfa 3 /

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler  ile KVK Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz  hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://www.gulmermarble.com/ adresinden tarafımıza ulaştırabilir, taleplerinizi dile getiren bir dilekçe yazarak ıslak imzalı bir nüshasını “Merkez Mah., Ladin Sok., Terziler Sitesi, K:4/413 Yenibosna İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter  kanalıyla veya 6698 sayılı Kanunda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya  ilgili dilekçeyi [email protected] adresine de iletebilir veya elektronik  imzalı olarak [email protected] adresine gönderebilirsiniz. 

Kişisel verilerinizin işlenmesinde bir ihlal olduğunu düşünüyorsanız, KVKK  kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13’üncü maddesinin  (1) numaralı ve 14’üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası gereğince, Kuruma  başvurmadan önce veri sorumlusuna başvuru yapılmasının yasal zorunluluk  olduğunu ve veri sorumlusu tarafından başvurunun reddedilmesi, verilen cevabının  tarafınızca yetersiz bulunması halinde veya 30 gün içinde başvuruya cevap  verilmemesi hallerinde, veri sorumlusunun cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30  gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurula şikâyette bulunabilirsiniz. 

Veri sorumlusuna başvuru yapmaksızın KVK Kuruluna şikâyet yoluna gitmeniz  halinde başvurunuzun incelenmeksizin reddedilebileceğini bildirmek isteriz.  

Yürürlük Tarihi: 01/12/2021 GÜLMER MERMER MADENCİLİK   SANAYİ VE DIŞ TİCARET