GÜLMER MERMER  

MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ  TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN 

KORUNMASI, İŞLENMESİ VE  AKTARIM POLİTİKASI 

 

 

İÇİNDEKİLER 

 

 

I. GİRİŞ  

i) Amaç 4 ii) Kapsam 4  iii) Tanımlar 4 - 5 

II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER 6 III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 6 - 7 IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER 7 - 8 

V. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 8 - 9 

VI. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA  AMAÇLARI 9-10 

VII. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 10 i) Kişisel Veri Sahibinin Hakları 10 ii) Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması 10 iii) Şirket’in Başvurulara Cevap Vermesi 10-11 

VIII. İŞLEME ŞARTLARININ ORTADAN KALKMASI 11 

IX. POLİTİKA YÜRÜRLÜĞÜ VE GÜNCELLEMELER 11 X. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜK TARİHİ 12 

XI. DİĞER HUSUSLAR 12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bu “Politika”, “GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” için Başaran Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olup, izinsiz çoğaltılması ve  dağıtılması yasaktır. 

GÜLMER MERMER  MADENCİLİK  

SANAYİ VE DIŞ  

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İlk Yayın Tarihi 

01 / 12 /2021

Güncelleme Tar. 

-

KİŞİSEL VERİLERİN  KORUNMASI,  

İŞLENMESİ VE  

AKTARIM  

POLİTİKASI

Güncelleme  

No. 

0

Sayfa No 

3

 

 

i. Amaç 

 

Kişisel verilerin korunması, GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ  TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“GÜLMER MERMER” veya “Şirket”) en önemli öncelikleri  arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami  gayret göstermektedir.  

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde Şirketimiz  tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen  ilkeler, usul ve esaslar ile Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uygunluğu bakımından  benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini  bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam  bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır. 

ii. Kapsam 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 4. ve 5. Maddesinde yer alan  düzenlemeler ile tüm Kanun kapsamında yapılan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde,  kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak  tanımlanabilecektir. 

İşbu Politika; kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt  sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine  ilişkindir.  

iii. Tanımlar 

Şirket 

GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET  LİMİTED ŞİRKETİ

Kanun 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.

Yönetmelik 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Haline  Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’tir.

Kurul 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

Açık rıza 

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Kayıt ortamı 

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt  sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen  kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortama verilen addır.


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bu “Politika”, “GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” için Başaran Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olup, izinsiz çoğaltılması ve  dağıtılması yasaktır. 

GÜLMER MERMER  MADENCİLİK  

SANAYİ VE DIŞ  

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İlk Yayın Tarihi 

01 / 12 /2021

Güncelleme Tar. 

-

KİŞİSEL VERİLERİN  KORUNMASI,  

İŞLENMESİ VE  

AKTARIM  

POLİTİKASI

Güncelleme  

No. 

0

Sayfa No 

5


 

Kişisel veri 

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir  ve kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini  ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi numarası gibi  herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini  sağlayan tüm hallerini kapsar.

Kişisel Verilerin İşlenmesi 

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Veri İşleme  

Envanteri

Veri sorumlarının iş güçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçlarını, veri kategorisini, aktarılan alıcı grubunu ve veri konusunu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturan ve detaylandıran envanterdir.

Özel nitelikli kişisel veri 

İşbu kanunda belirtilen özel nitelikli kişisel veriler, işlenmeleri halinde  sahipleri hakkında ayrımcılık yapılmasına neden olma riski taşıyan  verilerdir.

Veri Sahibi/İlgili Kişi 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Sicil 

Başkanlık tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicilidir (VERBİS).

Veri kayıt sistemi 

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt  sistemidir.

Veri Sorumlusu 

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt  sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek  veya tüzel kişidir.

Veri işleyen 

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel  verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

Alıcı grubu 

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel  kişi kategorisidir.


 

 

 

 

 

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bu “Politika”, “GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” için Başaran Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olup, izinsiz çoğaltılması ve  dağıtılması yasaktır. 

GÜLMER MERMER  MADENCİLİK  

SANAYİ VE DIŞ  

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İlk Yayın Tarihi 

01 / 12 /2021

Güncelleme Tar. 

-

KİŞİSEL VERİLERİN  KORUNMASI,  

İŞLENMESİ VE  

AKTARIM  

POLİTİKASI

Güncelleme  

No. 

0

Sayfa No 

6


 

İlgili kullanıcı 

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden  sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu  organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve  talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

 

I. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER 

Şirket, kişisel verilerin korunması ile hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi ile ilgili  gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır. 

Şirket, kişisel verileri Kanun’da belirtildiği şekle aykırı olarak işlemeyeceğini taahhüt eder. Bu  çerçevede, Şirketimiz tarafından kişisel veriler işlenirken KVKK’ da yer alan aşağıdaki ilkelere  tam uyum sağlanmaktadır.  

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Bu ilke uyarınca, Şirketimizin veri işleme  süreçleri başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve KVKK olmak üzere ilgili diğer yasal  düzenlemeler ile genel güven ve dürüstlük kuralının gerektirdiği sınırlar çerçevesinde  yürütülmektedir. 

Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerin doğru  ve güncel duruma uygun olması için gerekli tedbirler alınmakta ve işlenmekte olan  verilerin gerçek durumu yansıtmasını sağlamak amacıyla bilgilendirmelerde bulunarak  veri sahiplerine gerekli imkânlar tanınmaktadır. 

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Şirketimiz yalnızca açık ve kesin olarak  belirlenen meşru amaçlarla kişisel veri işlemekte olup, bu amaçlar dışında veri işleme  faaliyetinde bulunmamaktadır.  

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Şirketimiz tarafından veriler, KVKK  ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uygun olarak, veri kategorilerine göre belirlenen  amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili ve ölçülü  olarak işlenmekte olup, mümkün olduğunca az kişisel veri işlemeye çalışılmakta ve ihtiyaç  duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır. 

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza  edilme: Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya  işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda  Şirketimiz, ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye  uymakta; böyle bir süre yoksa verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar  muhafaza etmektedir. Kişisel veriler, belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik  imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri  (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bu “Politika”, “GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” için Başaran Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olup, izinsiz çoğaltılması ve  dağıtılması yasaktır. 

GÜLMER MERMER  MADENCİLİK  

SANAYİ VE DIŞ  

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İlk Yayın Tarihi 

01 / 12 /2021

Güncelleme Tar. 

-

KİŞİSEL VERİLERİN  KORUNMASI,  

İŞLENMESİ VE  

AKTARIM  

POLİTİKASI

Güncelleme  

No. 

0

Sayfa No 

7


 

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

Şirket, ilgili kişilerin kişisel verilerinin hukuka ve Kanuna uygun bir şekilde, Kurul tarafından  belirlenecek yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki şartların varlığı halinde  işlemektedir: 

Veri Sahibinin açık rızası var ise veya, 

Veri Sahibinin açık rızası yok ise; kanunlarda öngörülen hallerde rıza aranmaksızın;  kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak  durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir  başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir  sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin  taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki  yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından  alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin  zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri  sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinin varlığı  halinde rıza aranmaksızın işlenmektedir. 

Kişisel veriler Şirket bünyesinde veri sahiplerinden alınan açık rıza aracılığıyla işlenmekte  olup, bu veriler ancak işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel  İlkeler’ bölümünde belirtilen kontroller çerçevesinde işlem görmektedir. 

III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER 

Şirket, Kanun’un 4. ve 5. maddesinde yer alan, Kişisel Verilerin işlenmesinde, Veri  Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen önlemleri almaktadır:

ww.akkasgroup.com 

Kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli,  yönetilebilir ve sürdürülebilir işbu Politika ve ilgili prosedür belirlenmiştir. 

Kişisel Verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan Çalışanlara yönelik, a. Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile Kişisel Veri güvenliği konularında düzenli  olarak eğitimler verilmektedir. 

b. Gizlilik sözleşmeleri yapılmaktadır. 

c. Periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirilmektedir. 

d.Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamları ve süreleri net olarak  tanımlanmıştır. 

e.Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan Çalışanların bu alandaki yetkileri derhal  kaldırılmaktadır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bu “Politika”, “GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” için Başaran Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olup, izinsiz çoğaltılması ve  dağıtılması yasaktır. 

GÜLMER MERMER  MADENCİLİK  

SANAYİ VE DIŞ  

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İlk Yayın Tarihi 

01 / 12 /2021

Güncelleme Tar. 

-

KİŞİSEL VERİLERİN  KORUNMASI,  

İŞLENMESİ VE  

AKTARIM  

POLİTİKASI

Güncelleme  

No. 

0

Sayfa No 

8


 

Bu kapsamda, Veri Sorumlusu tarafından bunlara tahsis edilen envanter iade  alınmaktadır. 

Kişisel Verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar elektronik  ortam ise; 

a. Kişisel Veriler, kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmektedir. b. Kriptografik anahtarlar güvenli ve farklı ortamlarda tutulmaktadır. 

c. Kişisel Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtları güvenli  olarak loglanmaktadır. 

d. Kişisel Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemeleri sürekli takip  edilmekte, gerekli güvenlik testleri düzenli olarak yapılmakta/yaptırılmakta, test  sonuçları kayıt altına alınmaktadır. 

e. Kişisel Verilere bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı  yetkilendirmeleri yapılmakta, bu yazılımların güvenlik testleri düzenli olarak  yapılmakta/yaptırılmakta, test sonuçları kayıt altına alınmaktadır. 

f. Kişisel Verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama  sisteminin uygulanması sağlanmaktadır. www

Kişisel Verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar fiziksel  ortam ise; 

a. Kişisel Verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemleri  (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alınmaktadır. b. Bu ortamların fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir. 

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sitesinde yayımlanan Kişisel Veri  Güvenliği Rehberinde belirtilen uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik  teknik ve idari tedbirler de dikkate alınmaktadır. 

IV. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Şirket, hukuka uygun olarak elde etmiş olduğu Kişisel Verileri, veri işleme amaçları  doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak, Veri Sahibinin Kişisel Verilerini üçüncü  kişilere aktarabilmektedir. Bu doğrultuda Şirket, Kişisel Verileri aşağıda belirtilen şartlardan  birinin varlığı halinde üçüncü kişilere aktarabilecektir. 

Veri Sahibinin açık rızası var ise, 

Veri Sahibinin açık rızası yok ise; kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde, kişisel  verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi, kişisel  verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla  doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması, kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin  hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kişisel verilerin veri 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bu “Politika”, “GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” için Başaran Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olup, izinsiz çoğaltılması ve  dağıtılması yasaktır. 

GÜLMER MERMER  MADENCİLİK  

SANAYİ VE DIŞ  

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İlk Yayın Tarihi 

01 / 12 /2021

Güncelleme Tar. 

-

KİŞİSEL VERİLERİN  KORUNMASI,  

İŞLENMESİ VE  

AKTARIM  

POLİTİKASI

Güncelleme  

No. 

0

Sayfa No 

9


 

sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir  şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması, kişisel verilerin Şirket tarafından  aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi,  kullanılması veya korunması için zorunlu olması, veri sahibinin temel hak ve  özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması, fiili imkânsızlık nedeniyle  rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik  tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü  koruması için zorunlu olması işlenmekte ve aktarımı yapılmaktadır. 

Yukarıda detaylı olarak sayılanlara ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli  korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı  Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli  korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları  doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir  korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere  (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”)  aktarılabilecektir. 

Kişisel Veriler aktarılacaksa; 

a. Kişisel Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta  adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılmaktadır. b. Taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik  yöntemlerle şifrelenmekte ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulmaktadır. c. Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular  arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilmektedir. d. Kişisel Verilerin kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması  ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve  evrak gizlilik derecesi gözetilerek “Gizli” formatında gönderilmektedir. e. Kişisel Verilerin gönderici tarafından online bir depolama alanına yüklediği alıcının ise  verileri buradan temin ettiği paylaşımların tamamı Bulut (Cloud) paylaşım olup, bu yöntem  ile paylaşılan veri şifrelenecek ve şifre gönderici tarafından alıcıya başka bir iletişim kanalı ile  gönderilecektir. Bulut paylaşımı yalnızca Şirket donanımları ve ağı kullanılarak yapılabilir,  Çalışanın bulut paylaşımını Şirket donanımları ve ağını kullanmadan yapmasına izin  verilmez. 

f. Kişisel veriler, Şirket’in ortak alanları kullanılarak departmanlar içerisinde ve/veya  departmanlar arasında paylaşılabilir. Ağ üzerinden yapılacak paylaşımlarda, kişisel veriler  kriptografik yöntemlerle şifrelenmekte ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulmaktadır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bu “Politika”, “GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” için Başaran Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olup, izinsiz çoğaltılması ve  dağıtılması yasaktır. 

GÜLMER MERMER  MADENCİLİK  

SANAYİ VE DIŞ  

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İlk Yayın Tarihi 

01 / 12 /2021

Güncelleme Tar. 

-

KİŞİSEL VERİLERİN  KORUNMASI,  

İŞLENMESİ VE  

AKTARIM  

POLİTİKASI

Güncelleme  

No. 

0

Sayfa No 

10


 

V. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA  AMAÇLARI 

Şirket, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin  kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir. Bu kişilerin kapsamı ve veri  aktarım amacı aşağıda belirtilmektedir. 

Şirketimizin iş ortaklarına: İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini  temin etmek amacıyla sınırlı olarak yapılabilir. 

Banka ve sigorta şirketlerine 

Şirketimizin bayilerine 

Şirketimizin tedarikçilerine: Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin  ettiği ve şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin  şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak kullanabilir. 

Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları: İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının  hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak kullanılabilir. Şirket vekilleri: Hukuki faaliyetler için gereklilik arz etmesi durumunda şirket  vekillerine veri aktarılabilmektedir. 

Kanunen yetkili özel hukuk kişilerine 

VI. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI Kişisel veri sahipleri, Şirket’in müşterisi, ziyaretçisi, çalışanları, çalışan adayları, aile birey ve  yakınları, tedarikçileri, şirket yetkilisi, şirket hissedarı, işbirliği içerisinde olunan kurumların  çalışanları, yetkilileri ve üçüncü kişiler olabilecektir. 

i) Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:  

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını  öğrenme, 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme  ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini  isteme, 

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,  işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini  veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı  üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bu “Politika”, “GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” için Başaran Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olup, izinsiz çoğaltılması ve  dağıtılması yasaktır. 

GÜLMER MERMER  MADENCİLİK  

SANAYİ VE DIŞ  

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İlk Yayın Tarihi 

01 / 12 /2021

Güncelleme Tar. 

-

KİŞİSEL VERİLERİN  KORUNMASI,  

İŞLENMESİ VE  

AKTARIM  

POLİTİKASI

Güncelleme  

No. 

0

Sayfa No 

11


 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin  kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın  giderilmesini talep etme. 

ii) Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması 

Kişisel veri sahipleri, yukarıda “i) Kişisel Veri Sahibinin Hakları” başlığı altında sayılmış  haklarına ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirketimize  iletebileceklerdir. Bu doğrultuda EK-1’de bulunan “GÜLMER MERMER MADENCİLİK  SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ”Veri Sahibi Başvuru Formundan” 

yararlanabileceklerdir. 

iii) Şirket’in Başvurulara Cevap Vermesi 

Şirket, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun  olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.  

Kişisel veri sahibinin, “ i) Kişisel Veri Sahibinin Hakları” başlığı altında sayılan haklara ilişkin  talebini usule uygun olarak Şirket’e iletmesi durumunda, Şirket talebin niteliğine göre en kısa  sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak,  işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca  ücret alınabilecektir

VII. İŞLEME ŞARTLARININ ORTADAN KALKMASI 

Şirket, işlenen kişisel verileri daimi olarak güncel tutmaktadır. 

Şirket, kişisel veri işlenme şartlarının güncelliğinden sorumludur ve bu sorumluluğunu tüm  çalışanları ile paylaşır. Çalışanlar, veri işlenme şartlarının ortadan kalktığı durumlarda veri  işlemeye devam edemezler. Şirket, şartların ortadan kalktığı ortamları ilgili iş birimlerinin  talebi üzerine İşbu Politika’ya uygun bir şekilde ortadan kaldırmakla yükümlüdür.  

Şirket aşağıda örnek olarak listelenen ve Yönetmelik içinde de belirtilen ilgili durumlarda  kişisel veri işlenme şartlarının ortadan kalktığını kabul eder: 

a. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması, 

b. Kişisel verileri işlemenin hukuka veya dürüstlük kuralına aykırı olması, c. Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili  kişinin rızasını geri alması. 

Bu kapsamda Şirket tarafından “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” içerisinde tanımlı  olan tedbirler, uygulama esas usulleri ve bu çerçevede alınacak olan önlemler geçerlidir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bu “Politika”, “GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” için Başaran Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olup, izinsiz çoğaltılması ve  dağıtılması yasaktır. 

GÜLMER MERMER  MADENCİLİK  

SANAYİ VE DIŞ  

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İlk Yayın Tarihi 

01 / 12 /2021

Güncelleme Tar. 

-

KİŞİSEL VERİLERİN  KORUNMASI,  

İŞLENMESİ VE  

AKTARIM  

POLİTİKASI

Güncelleme  

No. 

0

Sayfa No 

12


 

VIII. POLİTİKA YÜRÜRLÜĞÜ VE GÜNCELLEMELER 

İşbu Politika Şirket Yönetimi tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Politikada  yapılacak değişiklikler ve bu değişikliklerin yürürlüğe konulması konusunda gereken  çalışmalar Hukuk, Denetim ve KVKK Çalışma Grubu tarafından yapılacak ve değişiklikler  Şirket Yönetiminin onayından sonra yürürlüğe girecektir. 

Ancak mevzuat değişiklikleri, atıf yapılan bir teknik standarttaki değişme, Kişisel Verileri  Koruma Kurulu’nun işlemleri ve/veya vereceği kararlar ile mahkeme kararları  doğrultusunda Şirket bu Politikayı gözden geçirme ve gerekli durumlarda Politikayı  güncelleme, değiştirme veya ortadan kaldırıp yeni bir Politika oluşturma hakkını saklı tutar. 

Şirket, Politika üzerinde yaptığı değişiklikleri e-posta yolu ile çalışanlarıyla paylaşacak ve  kurumsal internet üzerinden çalışanlarının erişimine sunacaktır.  

Politika, olağan olarak yılda bir defa gözden geçirilerek güncellenir. Politikanın yürürlükten  kaldırılmasına ilişkin olarak karar verme yetkisi Şirket Yönetimine aittir. 

IX. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜK TARİHİ 

İşbu Politika 01/12/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

X. IX. DİĞER HUSUSLAR www.akkasgroup.com 

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması  halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Politikada  değişiklik olması durumunda, Politikanın yürürlük tarihi ve ilgili maddeler bu doğrultuda  güncellenecektir. 

GÜLMER MERMER MADENCİLİK 

 SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Onay: Kaşe - İmza

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bu “Politika”, “GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” için Başaran Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olup, izinsiz çoğaltılması ve  dağıtılması yasaktır.