GÜLMER MERMER MADENCİLİK 

SANAYİ VE DIŞ TİCARET  LİMİTED ŞİRKETİ 

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL  VERİLERİN 

KORUNMASI, İŞLENMESİ VE  AKTARIM POLİTİKASI 

 

GÜLMER  

MADENCİLİK 

SANAYİ VE DIŞ  

TİCARET LİMİTED  ŞİRKETİ

İlk Yayın Tarihi 

01 /12 /2021

Güncelleme Tar. 

-

ÖZEL NİTELİKLİ  

KİŞİSEL VERİLERİN  KORUNMASI,  

İŞLENMESİ VE  

AKTARIM  

POLİTİKASI

Güncelleme No. 

0

Sayfa No 

2


İÇİNDEKİLER 

I. GİRİŞ  

i) Amaç 4 ii) Kapsam 4 iii) Tanımlar 4 -6 

II. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN  GENEL İLKELER 6 

III. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 6 IV. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER 7 - 8 V. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 8 - 9 

VI. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA  AMAÇLARI 9 

VII. İŞLEME ŞARTLARININ ORTADAN KALKMASI 9 

VIII. POLİTİKA YÜRÜRLÜĞÜ VE GÜNCELLEMELERİ 10 IX. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜK TARİHİ 10 

X. DİĞER HUSUSLAR 10

Bu “Politika”, “GÜLMER MERMER MADENCİLİK SAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.”  için Başaran Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olup, izinsiz çoğaltılması ve dağıtılması yasaktır. 

GÜLMER  

MADENCİLİK 

SANAYİ VE DIŞ  

TİCARET LİMİTED  ŞİRKETİ

İlk Yayın Tarihi 

01 /12 /2021

Güncelleme Tar. 

-

ÖZEL NİTELİKLİ  

KİŞİSEL VERİLERİN  KORUNMASI,  

İŞLENMESİ VE  

AKTARIM  

POLİTİKASI

Güncelleme No. 

0

Sayfa No 

3


 

 


 

 


 

Bu “Politika”, “GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.”  için Başaran Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olup, izinsiz çoğaltılması ve dağıtılması yasaktır.

GÜLMER  

MADENCİLİK 

SANAYİ VE DIŞ  

TİCARET LİMİTED  ŞİRKETİ

İlk Yayın Tarihi 

01 /12 /2021

Güncelleme Tar. 

-

ÖZEL NİTELİKLİ  

KİŞİSEL VERİLERİN  KORUNMASI,  

İŞLENMESİ VE  

AKTARIM  

POLİTİKASI

Güncelleme No. 

0

Sayfa No 

4


 

I. GİRİŞ 

i. Amaç 

Özel nitelikli kişisel verilerin korunması, GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ  TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin (“Şirket” veya “GÜLMER MERMER”) en önemli öncelikleri  arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuat hükümlerine uygun davranmak için  azami gayret gösterilmektedir.  

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde  Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen özel nitelikli kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde  benimsenen ilkeler, usul ve esaslar ile Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel  Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uygunluğu bakımından  benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini  bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile  kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır. 

ii. Kapsam 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 6. maddesinde, hukuka aykırı  olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım  kişisel verileri “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak tanımlamıştır. Kişilerin etnik kökeni, siyasi  düşüncesi, inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika  üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile  biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri kapsamına girmektedir. 

İşbu Politika; kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin  parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm özel nitelikli kişisel verilerine  ilişkindir.  

iii. Tanımlar

Şirket 

GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET  LİMİTED ŞİRKETİ

Kanun 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.

Yönetmelik 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Haline  Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’tir.

Kurul 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

Açık rıza 

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür  iradeyle açıklanan rıza.


 

Bu “Politika”, “GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.”  için Başaran Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olup, izinsiz çoğaltılması ve dağıtılması yasaktır. 

GÜLMER  

MADENCİLİK 

SANAYİ VE DIŞ  

TİCARET LİMİTED  ŞİRKETİ

İlk Yayın Tarihi 

01 /12 /2021

Güncelleme Tar. 

-

ÖZEL NİTELİKLİ  

KİŞİSEL VERİLERİN  KORUNMASI,  

İŞLENMESİ VE  

AKTARIM  

POLİTİKASI

Güncelleme No. 

0

Sayfa No 

5


 

Kayıt ortamı 

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri  kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan  yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortama  verilen addır.

Kişisel veri 

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü  bilgidir ve kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya  psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya  kimlik, vergi numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi  sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm hallerini kapsar.

Kişisel Verilerin  

İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Veri İşleme  

Envanteri

Veri sorumlarının iş güçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçlarını, veri kategorisini, aktarılan alıcı grubunu ve veri konusunu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturan ve detaylandıran envanterdir.

Özel nitelikli kişisel  veri

İşbu kanunda belirtilen özel nitelikli kişisel veriler, işlenmeleri  halinde sahipleri hakkında ayrımcılık yapılmasına neden olma  riski taşıyan verilerdir.

Veri Sahibi/İlgili Kişi 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Sicil 

Başkanlık tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicilidir (VERBİS).

Veri kayıt sistemi 

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği  kayıt sistemidir.

Veri Sorumlusu 

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri  kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu  olan gerçek veya tüzel kişidir.

Alıcı grubu 

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek  veya tüzel kişi kategorisidir.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bu “Politika”, “GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.”  için Başaran Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olup, izinsiz çoğaltılması ve dağıtılması yasaktır. 

GÜLMER  

MADENCİLİK 

SANAYİ VE DIŞ  

TİCARET LİMİTED  ŞİRKETİ

İlk Yayın Tarihi 

01 /12 /2021

Güncelleme Tar. 

-

ÖZEL NİTELİKLİ  

KİŞİSEL VERİLERİN  KORUNMASI,  

İŞLENMESİ VE  

AKTARIM  

POLİTİKASI

Güncelleme No. 

0

Sayfa No 

6


 

İlgili kullanıcı 

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve  yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak  üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri  sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel  verileri işleyen kişilerdir.


 

II. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL  İLKELER 

Şirket, özel nitelikli kişisel verilerin korunması ile hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi ile  ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır. 

Şirket, kişisel verileri Kanun’da belirtildiği şekle aykırı olarak işlemeyeceğini taahhüt eder.  

Şirketin, Kanun’un 6. Maddesi 3.fıkrasındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi şartlarında Kanun’da belirtilen istisnalar dışında açık rızasını almadığı kişilerin özel nitelikli kişisel verilerini  işlemesi ve saklaması yasaktır. 

Şirket, özel nitelikli kişisel verileri sakladığı durumlarda, verileri ilgili mevzuata bağlı kalarak açık  rıza alınması durumunda işler. 

III. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

Şirket, ilgili kişilerin özel nitelikli kişisel verilerinin hukuka ve Kanuna uygun bir şekilde, Kurul  tarafından belirlenecek yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki şartların varlığı halinde  işlemektedir: 

Veri Sahibi’nin açık rızası var ise veya 

Veri Sahibi’nin açık rızası yok ise; Veri Sahibi’nin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde rıza aranmaksızın; Veri Sahibi’nin sağlığına ve  cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu  hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile  finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan  kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından rıza aranmaksızın işlenmektedir. 

Kişisel veriler Şirket bünyesinde veri sahiplerinden alınan açık rıza aracılığıyla işlenmekte olup, bu  veriler ancak işbu Politikanın ‘Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler’  bölümünde belirtilen kontroller çerçevesinde işlem görmektedir. 

IV. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER 

Şirket, Kanun’un 6. maddesinde yer alan, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde, Veri  Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen önlemleri almaktadır: w

Bu “Politika”, “GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.”  için Başaran Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olup, izinsiz çoğaltılması ve dağıtılması yasaktır. 

GÜLMER  

MADENCİLİK 

SANAYİ VE DIŞ  

TİCARET LİMİTED  ŞİRKETİ

İlk Yayın Tarihi 

01 /12 /2021

Güncelleme Tar. 

-

ÖZEL NİTELİKLİ  

KİŞİSEL VERİLERİN  KORUNMASI,  

İŞLENMESİ VE  

AKTARIM  

POLİTİKASI

Güncelleme No. 

0

Sayfa No 

7


 

ww.akkasgroup.com 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir işbu Politika ve ilgili Prosedür belirlenmiştir. 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan Çalışanlara yönelik, 

a. Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile Özel Nitelikli Kişisel Veri güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verilmektedir. 

b. Gizlilik sözleşmeleri yapılmaktadır. 

c. Periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirilmektedir. 

d.Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamlarının ve sürelerinin net olarak  tanımlanmıştır. 

e.Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan Çalışanların bu alandaki yetkileri derhal  kaldırılmaktadır. 

Bu kapsamda, Veri Sorumlusu tarafından bunlara tahsis edilen envanter iade alınmaktadır. 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar  elektronik ortam ise; 

a. Özel Nitelikli Kişisel Veriler, kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmektedir. b. Kriptografik anahtarlar güvenli ve farklı ortamlarda tutulmaktadır. 

c. Özel Nitelikli Kişisel Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtları güvenli olarak loglanmaktadır. 

d. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemeleri sürekli takip edilmekte, gerekli güvenlik testleri düzenli olarak yapılmakta/yaptırılmakta, test sonuçları kayıt  altına alınmaktadır. 

e. Özel Nitelikli Kişisel Verilere bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmeleri yapılmakta, bu yazılımların güvenlik testleri düzenli olarak yapılmakta/yaptırılmakta, test sonuçları kayıt altına alınmaktadır. 

f. Özel Nitelikli Kişisel Verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sisteminin uygulanması sağlanmaktadır. www

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar  fiziksel ortam ise; 

a. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemleri (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alınmaktadır. b. Bu ortamların fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir. 

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sitesinde yayımlanan Kişisel Veri Güvenliği  Rehberinde belirtilen uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari  tedbirler de dikkate alınmaktadır.

Bu “Politika”, “GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.”  için Başaran Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olup, izinsiz çoğaltılması ve dağıtılması yasaktır. 

GÜLMER  

MADENCİLİK 

SANAYİ VE DIŞ  

TİCARET LİMİTED  ŞİRKETİ

İlk Yayın Tarihi 

01 /12 /2021

Güncelleme Tar. 

-

ÖZEL NİTELİKLİ  

KİŞİSEL VERİLERİN  KORUNMASI,  

İŞLENMESİ VE  

AKTARIM  

POLİTİKASI

Güncelleme No. 

0

Sayfa No 

8


 

V. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Şirket, hukuka uygun olarak elde etmiş olduğu Özel Nitelikli Kişisel Verileri, veri işleme amaçları  doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, Veri Sahibi’nin Özel Nitelikli Kişisel Verilerini  üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Bu doğrultuda Şirket, Özel Nitelikli Kişisel Verileri aşağıda  belirtilen şartlardan birinin varlığı halinde üçüncü kişilere aktarabilecektir. 

Veri Sahibi’nin açık rızası var ise, 

Veri Sahibi’nin açık rızası yok ise; Veri Sahibi’nin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli  kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde, Veri Sahibi’nin sağlığına ve cinsel hayatına  ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik,  tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının  planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya  yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmekte ve aktarımı yapılmaktadır. 

Yukarıda detaylı olarak sayılanlara ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip  olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan  herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise  mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri  sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı  ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”)  aktarılabilecektir. 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler aktarılacaksa; 

a. Kişisel Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılmaktadır. 

b. Taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik  yöntemlerle şifrelenmekte ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulmaktadır. c. Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilmektedir. 

d. Kişisel Verilerin kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve evrak gizlilik  derecesi gözetilerek “Gizli” formatında gönderilmektedir. 

e. Kişisel Verilerin gönderici tarafından online bir depolama alanına yüklediği alıcının ise verileri  buradan temin ettiği paylaşımların tamamı Bulut (Cloud) paylaşım olup, bu yöntem ile paylaşılan veri  şifrelenecek ve şifre gönderici tarafından alıcıya başka bir iletişim kanalı ile gönderilecektir. Bulut  paylaşımı yalnızca Şirket donanımları ve ağı kullanılarak yapılabilir, çalışanın bulut paylaşımını Şirket  donanımları ve ağını kullanmadan yapmasına izin verilmez. 

f. Kişisel veriler, Şirket’in ortak alanları kullanılarak departmanlar içerisinde ve/veya departmanlar  arasında paylaşılabilir. Ağ üzerinden yapılacak paylaşımlarda, kişisel veriler kriptografik yöntemlerle  şifrelenmekte ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulmaktadır.

Bu “Politika”, “GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.”  için Başaran Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olup, izinsiz çoğaltılması ve dağıtılması yasaktır. 

GÜLMER  

MADENCİLİK 

SANAYİ VE DIŞ  

TİCARET LİMİTED  ŞİRKETİ

İlk Yayın Tarihi 

01 /12 /2021

Güncelleme Tar. 

-

ÖZEL NİTELİKLİ  

KİŞİSEL VERİLERİN  KORUNMASI,  

İŞLENMESİ VE  

AKTARIM  

POLİTİKASI

Güncelleme No. 

0

Sayfa No 

9


 

VI. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI 

Şirket, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin  kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir. Bu kişilerin kapsamı ve veri  aktarım amacı aşağıda belirtilmektedir. 

Şirketimizin iş ortaklarına: İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin  etmek amacıyla sınırlı olarak yapılabilir. 

Banka ve sigorta şirketlerine 

Şirketimizin bayilerine 

Şirketimizin tedarikçilerine: Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve  şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin şirketimize sunulmasını  sağlamak amacıyla sınırlı olarak kullanabilir. 

Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları: İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki  yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak kullanılabilir. 

Şirket vekilleri: Hukuki faaliyetler için gereklilik arz etmesi durumunda şirket vekillerine veri  aktarılabilmektedir. 

Kanunen yetkili özel hukuk kişilerine 

VII. İŞLEME ŞARTLARININ ORTADAN KALKMASI 

Şirket, işlenen özel nitelikli kişisel veriler daimi olarak güncel tutmaktadır. Şirket, özel nitelikli  kişisel veri işlenme şartlarının güncelliğinden sorumludur ve bu sorumluluğunu tüm çalışanları  ile paylaşır. Çalışanlar, veri işlenme şartlarının ortadan kalktığı durumlarda veri işlemeye devam  edemez. Şirket, şartların ortadan kalktığı ortamları ilgili iş birimlerinin talebi üzerine İşbu  Politikaya uygun bir şekilde ortadan kaldırmakla yükümlüdür.  

Şirket aşağıda örnek olarak listelenen ve Yönetmelik içinde de belirtilen ilgili durumlarda özel  nitelikli kişisel veri işlenme şartlarının ortadan kalktığını kabul eder: 

a. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması, 

b. Kişisel verileri işlemenin hukuka veya dürüstlük kuralına aykırı olması, c. Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin  rızasını geri alması. 

Bu kapsamda Şirket tarafından “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” içerisinde tanımlı olan  tedbirler, uygulama esas usulleri ve bu çerçevede alınacak olan önlemler geçerlidir. 

VIII. POLİTİKA YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLEMELER 

İşbu Politika Şirket Yönetimi tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Politikada  yapılacak değişiklikler ve bu değişikliklerin yürürlüğe konulması konusunda gereken çalışmalar  Hukuk, Denetim ve KVKK Çalışma Grubu tarafından yapılacak ve değişiklikler Şirket Yönetiminin onayından sonra yürürlüğe girecektir.

Bu “Politika”, “GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.”  için Başaran Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olup, izinsiz çoğaltılması ve dağıtılması yasaktır. 

GÜLMER  

MADENCİLİK 

SANAYİ VE DIŞ  

TİCARET LİMİTED  ŞİRKETİ

İlk Yayın Tarihi 

01 /12 /2021

Güncelleme Tar. 

-

ÖZEL NİTELİKLİ  

KİŞİSEL VERİLERİN  KORUNMASI,  

İŞLENMESİ VE  

AKTARIM  

POLİTİKASI

Güncelleme No. 

0

Sayfa No 

10


 

Ancak mevzuat değişiklikleri, atıf yapılan bir teknik standarttaki değişme, Kişisel Verileri Koruma  Kurulu’nun işlemleri ve/veya vereceği kararlar ile mahkeme kararları doğrultusunda Şirket bu  Politikayı gözden geçirme ve gerekli durumlarda Politikayı güncelleme, değiştirme veya ortadan  kaldırıp yeni bir Politika oluşturma hakkını saklı tutar. 

Şirket, Politika üzerinde yaptığı değişiklikler incelenebilecek olacak şekilde güncellenen Politikayı  e-posta yolu ile çalışanlarıyla paylaşacak ve kurumsal intranet üzerinden çalışanlarının erişimine  sunacaktır.  

Politika, olağan olarak yılda bir defa gözden geçirilerek güncellenir. Politikanın yürürlükten  kaldırılmasına ilişkin olarak karar verme yetkisi Şirket Yönetimi’ne aittir. 

IX. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜK TARİHİ 

İşbu Politika 01/12/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

X. IX. DİĞER HUSUSLAR www.akkasgroup.com 

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde,  öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Politikada değişiklik olması  durumunda, Politikanın yürürlük tarihi ve ilgili maddeler bu doğrultuda güncellenecektir. 

GÜLMER MERMER MADENCİLİK 

 SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

 Onay: Kaşe - İmza

Bu “Politika”, “GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.”  için Başaran Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olup, izinsiz çoğaltılması ve dağıtılması yasaktır.