GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  HOŞGELDİNİZ. 

 

 Kişisel Verilerin Korunması 

 Web Sitesi Ziyaretçileri için Aydınlatma Metni 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“GÜLMER MERMER” veya “Şirket”) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak  tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesine göre veri  sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle  yükümlüdür. 

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek  amacıyla GÜLMER MERMER tarafından hazırlanmıştır. 

İlgili Kişi: http://www.gulmermarble.com/ web sitesini ziyaret ettiğiniz için Web Sitesi  Ziyaretçisi sıfatına haiz ve bazı kişisel verilerini işlediğimiz siz, Kanun tarafından ilgili kişi  olarak tanımlanmaktasınız. 

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve  vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  veri sorumlusudur. 

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri 

Yalnızca Web Sitesini Ziyaret Ediyorsanız:

Kişisel Veriler 

İşlenme Amaçları 

Hukuki  

Sebep

Hukuki Dayanak

Web Sitesi Trafik  Bilgileri 

(Bağlantı Zamanı,  Ziyaret Edilen  

Sayfa, IP Adresi  

gibi)

*Faaliyetlerin Mevzuata uygun  yürütülmesi, 

*Bilgi Güvenliği süreçlerinin  

yürütülmesi, 

*Ziyaretçi kayıtlarının 

oluşturulması ve takibi.

Kanunlarda  açıkça  

öngörülme si sebebiyle KVKK  

Md.5/2a'ya  istinaden

5651 Sayılı İnternet Ortamında  Yapılan Yayınların  

Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar  Yoluyla İşlenen Suçlarla  

Mücadele Edilmesi Hakkında  Kanun'daki Yer Sağlayıcının  Sorumluluğu (Madde 4)

Çerez Bilgileri 

Zorunlu ve performans bazlı çerezler  işlenmektedir. Pazarlama, analiz,  ürünlere karşı ilginin ölçülmesi,  memnuniyetin ölçülmesi, şikayet ve  önerilerin değerlendirilmesi ve veri  sorumlusunun ticari faaliyetlerini  gerçekleştirmek amacıyla gerekli  çalışmaların yürütülmesi, reklam/  kampanya/ promosyon süreçlerinin  yürütülmesi

Meşru  

menfaatleri miz  

sebebiyle  

KVKK  

Md.5/2f'ye  istinaden

Veri sorumlusunun meşru  menfaati ve sözleşmelerin ifasında daha iyi hizmet  

vermek


 

Bunun yanında; 

Web Sitemiz üzerinden bize şikâyet, öneri ve taleplerinizi iletiyorsanız: 

Kişisel Veriler 

İşlenme Amaçları 

Hukuki Sebep 

Hukuki Dayanak

Kimlik (Ad-Soyad) 

İletişim (Telefon  

Numarası, E-Posta  

Adresi)

İletişim Kurmak, Taleplerin  Değerlendirilmesi, Mal /  Hizmet Satış Süreçlerinin  Yürütülmesi 

Müşteri İlişkileri Yönetimi  Süreçlerinin Yürütülmesi

Bir Sözleşmenin  kurulması ya da  ifasıyla doğrudan  ilgili olması  

sebebiyle KVKK  Md.5/2c'ye  

istinaden

Şikâyet, öneri ve  

taleplerin  

değerlendirilmesi,  Meşru Menfaat


 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

GÜLMER MERMER, kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği  yeni verileri veya Kullanıcıların kendi pozitif hareketleriyle web sitesine girdikleri kişisel  bilgileri; başta iletişim taleplerini karşılayabilmek, yasal yükümlülüklerimizi ifa edebilmek,  kullanıcı deneyimini geliştirmek, kullanıcıların güvenliğini sağlamak, elektronik veya kâğıt  ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek ile mevzuat ve ilgili  otoritelerce öngörülen bilgileri saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak;  talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek, kurumsal yönetim politikalarımızı  uygulayabilmek, kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak  üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek için çağrı  merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri ile ve yasal  zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile  paylaşabilecektir. 

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri 

Kişisel verileriniz internet ortamında kısmen veya tamamen otomatik yöntemlerle elde  edilmektedir. 

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız 

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek  zorundadırlar. Kanunun 14. maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan  şikâyette bulunulamaz. 

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak: 

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b)Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını  öğrenme, 

ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini  isteme, 

e)İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini  veya yok edilmesini isteme,

f)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere  bildirilmesini isteme, 

g)İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle  aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın  giderilmesini talep etme, 

haklarınızı kullanabilirsiniz. 

Başvuru Yöntemi 

Başvurunuzu: 

Merkez Mah., Ladin Sok., Terziler Sitesi,K: 4/413 Yenibosna- İstanbul adresine  yazılı olarak; 

[email protected] kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta  adresinizi kullanarak; 

Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile; güvenli elektronik imza veya  mobil imza ile [email protected] adresine e-posta göndererek  yapabilirsiniz. 

Başvurunuzda; 

Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz  uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, 

Tebligata esas yerleşim yeri adresinizin, 

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, Talep konunuzun, 

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi  gerekmektedir. 

GÜLMER MERMER, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar. 

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri  Koruma Kurumu'nun www.kvkk.gov.tr adresinden "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve  Esasları Hakkında Tebliğ" inden ulaşabilirsiniz. 

Yürürlük Tarihi: 01/12/2021 GÜLMER MERMER MADENCİLİK  SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ